Ligi Centralne 2019/20


4-5 stycznia 2020 r. - trzeci zjazd 1 i 2 ligi, Ekstraklasa 4-6 stycznia
Ekstraklasa   runningWYNIKIrunning
I Liga S   runningWYNIKIrunning
II Liga SE   runningWYNIKIrunning